VEDTÆGTER

LAUGET.

§1   Laugets navn er Tingstedets Ejerlaug.

  stk.2 Lauget omfatter matr.nr. 9b, 9m, 9n, llc,llo, 11t, 14k, 28d, 28e, 28f, 28o,og 28v alle af Aarslev by og sogn, samt matr.nr., som senere er udstykket.

§2   Laugets formål er at påse, at de pålagte servitutter overholdes,og i det hele taget at vare tage fælles interesser. §3. Laugets hjemsted er Tingstedet, 8220 Brabrand.

§3   Laugets hjemsted er Tingstedet, 8220 Brabrand

§4   Som medlemmer i lauget optages samtlige ejere subs. brugere (hvis ejeren ikke bebor ejendommen) af ejendommen i det i §1,2 nævnte område, jf. §22,1 i deklaration tinglyst 14. marts 1966 på samtlige laugets matr.nr.

§5   Laugets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.
     
GENERALFORSAMLINGEN

§6   Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle laugets anliggender.

  stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen at marts måned. Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.Det reviderede regnskab for sidste kalenderår fremsendes samtidig.

  stk.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt blot 1 medlem at bestyrelsen ønsker det, eller såfremt skriftlig begæring herom fremsættes af mindst 1/3 at medlemmerne over for bestyrelsen. Ekstraordinære generalforsamlinger og evt. orienterende medlemsmøder indkaldes som anført i stk.2 ,dog uden regnskabsudsendelse.

  stk.4 De i stk.2 og 3 nævnte forsamlinger ledes at en dirigent valgt ved simpel flertal blandt de fremmødte,stemmeberettigede.Dirigenten må ikke være medlem at bestyrelsen eller identisk med en af laugets revisorer.

§7   En ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

§8   Kun laugets medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingens forhandlinger og afstemninger.

  stk.2 Alle afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning.Dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt blot 1 medlem kræver det.

  stk.3 Hvert af de i §1 stk.2 nævnte matr.nr.repræsenterer to stemmer.Der kan stemmes ved fuldrnagt.

  stk.4 Alle afstemninger vedr. laugèts normale forretningsgang afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede.

  stk.5 I følgende spørgsmål kræves der tilslutning fra mindst 2/3 at de fremmødte, stemmeberettigede, dog mindst 2/5 af samtlige medlemmer.

    a. ændring at vedtægter
    b. tilslutning til anden forening
    c. afvikling af lauget

§9   Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter.

    1. valg at dirigent
    2. formandens beretning
    3. kassererens forelæggelse at det revi¬derede regnskab for afvigte år
    4. indkomne forslag
    5. fastlæggelse af kontigent for indeværende år
    6. valg til bestyrelsen
    7. valg at 2 revisorer
    8. evt.

  stk.2 Medlemmer, der ønsker punkter sat på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 4, må fremsætte skriftligt ønske herom over forbestyrelsen inden den 1. marts.

  stk.3 Forslag til ændring i deklarationer eller servitutter, der ikkegælder for samtlige ejerlaugets medlemmer, kan kun sættes på dagsorden, såfremt samtlige medlemmer, der omfattes af den pågældende deklaration eller servitut skriftligt frem¬sætter ønske herom i hht stk.2.

§10   Generalforsamlingens beslutningsreferat føres af det bestyrelsesmedlem, der ved generalforsamlingens indkaldelse fungerer som sekretær;beslutningsreferatet indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol og underskrives at dirigenten og samtlige bestyrelsesmedlemmer (i.e. også afgående bestyrelsesmedlemmer).

  stk.2 Beslutningsreferat med meddelelse om bestyrelsens konstituering udsendes til samtlige medlemmer inden udgangen af april måned.

BESTYRELSEN

§11   Bestyrelsen er i alle sine dispositioner ansvarlig over for generalforsamlingen.

  stk.2 Bestyrelsen består at 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år således, at de i deklaration lyst 14.marts 1966 nævnte områder 1 + lA, 2, 3, 4, 5 og 6, hvert er repræsenteret ved ét medlem. På den stiftende generalforsamling vælges dog 3 bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til marts 1975 og 3 for perioden frem til marts 1974.

  stk.3 Det påhviler hvert at de i stk.2 nævnte områder at stille mindst én kandidat til det bestyrelsesvalg, hvor områdets repræsentanter på valg.

  stk.4 Posten som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der kan i rimeligt omfang ydes godtgørelse for faktiske udgifter f.ex. til telefon, korrespondance, fortæring m.m.. En sådan godtgørelse ydes som et årligt ulempetillæg, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

  stk.5 Såfremt et at bestyrelsens medlemmer må forlade bestyrelsen i utide, f.ex. på grund at salg af hus, udpeger det pågældende område et nyt bestyrelsesmedlem for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§12   Bestyrelsen repræsenterer lauget udadtil i enhver henseende. Den forvalter laugets midler, varetager de løbende forretninger og træffer beslutninger på laugets vegne.

  stk.2 Lauget tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene i de i §17,3 nævnte tilfælde skal være kassereren.

§13   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

  stk.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Ethvert medlem kan gøre sig bekendt med denne ved personlig henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

  stk.3 Bestyrelsen er berettiget til at engagere sagkyndig, lønnet assistance i sager,der måtte kræve det.

§14   Bestyrelsen holder møder, så ofte formanden finder det nødvendigt,eller når mindst 1 bestyrel¬sesmedlem kræver det.

  stk.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

  stk.3 Afstemninger sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte, idet dog formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af steminelighed.

§15   Såfremt mindst 1/3 af laugets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dennes tilbagetræden, skal bestyrelsen inden 1 uge indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med valg af bestyrelse som eneste punkt på dagsorden (jf. §6.3.)

SEKRETÆREN

§16   Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens beslutninger saint over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Han drager omsorg for, at hvert enkelt referat underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer (jf. i øvrigt §10,1).

  stk.2 Protokollen fremlægges på generalforsamlingen.

  stk.3 Nærmere regler for protokollens førelse og undertegnelse fastlægges i bestyrelsens forretningsgang.

KASSEREREN
§17   Kassereren modtager laugets indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter i overensstemmelse med §12,2 og bestyrelsens forretningsgang.

  stk.2 Kassereren fører regnskab efter retningslinier godkendt af bestyrelsen og revisorerne samt protokol over medlemmerne og fremsender ved hvert kvartals udgang en status og en restanceliste til formanden og revisorerne.

  stk.3 Laugets midler skal henstå på særlig giro-, bank eller sparekassekonto, på hvilken der kun kan hæves af kassereren i forbindelse med et andet af bestyrelsens medlemmer(jf. §12,2).Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,00.

  stk.4 Kassereren fremsender inden den 31. januar årsregnskab med tilhørende bilag til revisorerne.

REVISORERNE
§18   De 2 revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år , på den stiftende generalforsamling dog for perioden frem til til marts 1974

  stk.2 Intet medlem er pligtig til at modtage valg til revivisor. Såfremt det ikke er miligt at vælge 2 revisorer i ht. til dagsorden, udpeger bestyrelsen et revisionsfirma til at vartagelse af opgaven (jf. stk. 3-5).

  stk.3 Revisorerne forestår den årlige revision af regnskabet, som derefter inden den 28 februar vidersndes til formanden bilagt revisionsanmærkninger.

  stk.4 Revisorerne er forpligtet til at foretage de kontrolforanstaltninger i løbet af regnskabsåret, de skønner nødvendige for at sikre sig , at laugets midler administreres på lovlig og forsvarlig vis, dog mindst 1 uanmeldt revision i løbet af regnskabsåret.

  stk.5 Konstaterer revisorerne på noget tidspunkt tegn på uregelmæssigheder i laugets regnskaber eller beholdninger, skal de straks beslaglægge laugets samlede regnskabsmateriale og spærre kasse og konti, hvoeefter de underetter formanden. Det påhviler herefter revisorerne med eller uden formandens medvirken at iværksætte en undersøgelse af laugets regnskabsmæssige forhold med sagkyndig assistance udefra.

§19   Således vedtaget på generalforsamlingerne:
5. december 1972
15. marts 1975,
24. marts 1983
    Sign.

             Bestyrelse og dirigent
 |  Til forsiden  |   Til top |